Loading...

Selectiecriteria

Selectie-criteria en procedure

Voor Woonvereniging Groen-grijs Rooi (WGGR) is het belangrijk dat er steeds een evenwichtige samenstelling is van bewoners die vrijwillig, elk op hun eigen wijze, bijdragen aan een meerwaarde binnen de woongemeenschap en de directe omgeving.

Je zoekt een fijne woonomgeving met voldoende privacy. De uitgangspunten en drijfveren van WGGR passen bij jouw levenswijze en je staat achter de inhoud van dit plan. Als senior ben jij (en je eventuele partner) pro-actief, zelfredzaam, sta je positief in het leven en wil je graag jouw steentje bijdragen. Als jongere generatie wil je, met jouw eventuele partner en kinderen, een actieve bijdrage leveren aan de community en haar omgeving.

Leeftijd

Ben je 55 jaar of ouder, dan kom je in aanmerking voor een zogenaamde seniorenwoning. De jongere generatie die voor een woning in aanmerking komt is 25 jaar of ouder. Gezinnen met jonge kinderen (op komst) zijn nadrukkelijk welkom. We proberen een evenwichtige verdeling te maken zodat alle generaties vertegenwoordigd zijn.

Fases

Om ervoor te zorgen dat we straks van alle markten thuis zijn en een goede mix vormen, hebben we besloten om stapsgewijs kandidaat-huurders te selecteren. Dat zal een mix zijn van jong en oud, van huishoudens met een verschillende samenstelling en van mensen met verschillende interessegebieden.

Als eerste gaan we uit alle aanmeldingen mensen selecteren die gaan meedenken over de verdere planontwikkeling en de organisatie daarvan. Onder het kopje werkgroepen lees je hier meer over. In de rondes daarna gaan we uit alle aanmeldingen telkens 6 kandidaat-bewoners/huishoudens selecteren die het project verder gaan ondersteunen. Zo bouwen we langzaam aan een gezonde mix, die nodig is om het project tot een succes te maken.

Als daar aanleiding voor is, gaan we nieuwe kandidaten werven. Op de website zal dit steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

Inkomenscriteria/huurprijzen*

Als je aan onze inkomenscriteria voldoet, kun je in aanmerking komen voor een van onze huizen. Hiervoor hanteren wij de onderstaande criteria.

Huurprijs circa € 800,- per maand
Voor deze categorie ligt de huurprijs net onder de huurtoeslaggrens.
Het bruto inkomen van jouw huishouden is ook afhankelijk van de samenstelling van jouw huishouden.  
Voor eenpersoons huishoudens ligt dat tussen circa € 25.000 en € 44.000 per jaar;
voor meerpersoons huishoudens is dat tussen circa € 44.001 en € 48.500 per jaar.

Huurprijs circa € 1.050,- per maand
Voor deze categorie is geen huurtoeslag mogelijk. Ze zijn bestemd voor de zogenaamde middeninkomens. Hiervoor hanteren wij de volgende bruto inkomensnormen: 
Voor eenpersoons huishoudens   tussen circa € 44.001 en € 70.000 per jaar;
voor meerpersoons huishoudens tussen circa € 48.501 en € 70.000 per jaar.

* Voor beide categorieën geldt dat hier in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld wanneer er van voldoende vermogen sprake is), van kan worden afgeweken. De betaling van de huur zal dan gegarandeerd moeten worden.

* Genoemde inkomenscriteria en huurprijzen zijn gebaseerd op 2023 en kunnen lopende het project worden gewijzigd. Wij volgen de landelijke richtlijnen.

Vergoeding aanmelding

Voor de aanmelding als kandidaat-huurder vragen wij per huishouden een eenmalige vergoeding van € 100,- voor de sociale huurwoningen en € 200,- voor de huizen voor de middeninkomens. Je kunt dit bedrag overmaken op rekeningnr. NL83RABO 0371 9677 59 t.n.v. Woonvereniging Groen-grijs Rooi o.v.v. inschrijving kandidaat-huurder + je naam. Zodra het bedrag is ontvangen, zullen we de aanvraag in behandeling nemen. Deze vergoeding is bedoeld voor de financiering van de opstartkosten.

Aanmelden

We vragen je het aanmeldingsformulier volledig in te vullen. Daarop kun je aangeven waar jouw passie, interesses en talenten liggen en die van jouw eventuele huisgenoten. Op die manier krijgen wij een goed beeld. Daarnaast overleg je een actuele inkomensverklaring en/of vermogensverklaring. Vervolgens gaan we onderzoeken of er een wederzijdse match is.

Selectiecommissie

Voor de selectie van de kandidaat-bewoners is een selectiecommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit maximaal 7 personen, waar zowel bestuursleden als externe professionals zitting in hebben.

De selectiecommissie zal aspirant leden voordragen aan de Algemene Leden Vergadering. De commissie heeft een eigen transparant beoordelingsmodel opgesteld en neemt besluiten bij consensus. Dat betekent dat alle leden van de selectiecommissie vóór de voordracht zijn.

Selectieprocedure

De selectiecommissie zal alle aanmeldingen die voldoen aan de criteria zorgvuldig lezen en beoordelen. Vervolgens zal de commissie een informeel gesprek met de kandidaat-leden voeren. Dit gesprek zal gevoerd worden met twee bestuursleden en twee externe professionals die zitting hebben in de selectiecommissie. Tijdens dit gesprek zal veel duidelijk worden. Er zal een kort verslag van het gesprek worden gemaakt, waarvan je een kopie zult ontvangen. Als alle gesprekken zijn gevoerd zal er, op basis van de gesprekken en de toelatingscriteria, een selectie van de kandidaat-leden plaatsvinden.

De geselecteerde kandidaat-leden worden voorgedragen aan de Algemene Leden Vergadering (ALV), die de toelating van jou als aspirant-lid van WGGR behandelt. De ALV zal de voordracht bekrachtigen op basis van consent. Dit betekent dat de voordracht wordt aangenomen door de vergadering als niemand daar een zwaarwegend en beargumenteerd bezwaar tegen heeft.

Op het moment dat we samen tot de conclusie zijn gekomen dat er een goede match is en er een toekomst binnen WGGR kan liggen, ga jij je binnen een of meerdere werkgroepen inzetten voor de realisatie van WGGR. Een lid van Team Groen-grijs Rooi zal jou hierin begeleiden. Welk teamlid dat zal zijn, is afhankelijk van jouw interessegebieden. Daarbij zijn het kennis maken en samenwerken met de overige deelnemers aan het project essentieel, zodat er een hechte gemeenschap kan ontstaan. Na een periode van drie maanden zal er een evaluatie plaatsvinden en duidelijk worden of je aspirant lid gaat worden.

Vergoeding aspirant-lid

Om aspirant-lid te kunnen worden, vragen wij je om te investeren in het project. Wij vragen hiervoor een bedrag dat gelijk staat aan twee maanden huur. De investering wordt ingezet voor het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals voor het inrichten van het buitenterrein en gemeenschappelijke ruimten. Mocht je niet langer op de wachtlijst willen staan, dan betalen wij het bedrag aan je terug.

Toekenning woning / wachtlijst

Zodra je aspirant lid bent, kom je op de wachtlijst te staan. Wij hanteren hierbij het zogenaamde coöptatie-recht. Dat betekent dat de plaats op de wachtlijst niet bepalend is.

Diversiteit, leeftijd en de samenstelling van de huishoudens zijn belangrijke factoren voor het toekennen van een woning. Zo komen we tot voldoende diversiteit binnen onze woongemeenschap.

In bijzondere gevallen kan er door het bestuur worden afgeweken van deze criteria.

Versie 03, maart 2023

Privacy-verklaring

We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Daarvoor hebben wij een privacy-verklaring opgesteld.